Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Thủ tục tố tụng

  • Thông tư 01/2014/TT-CA của CATANDTC ban hành Nội quy phiên tòa

    Nội quy phiên tòa này quy định về nguyên tắc tổ chức phiên tòa, nội quy phòng xử án, việc bảo vệ phiên tòa và thực hiện các quyết định của Chủ tọa phiên tòa. Nội quy phiên tòa này được áp dụng đối với các phiên tòa; phiên họp giải quyết việc dân sự, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính do Tòa án tiến hành.

    Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự

    Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định chung nhằm bảo đảm thi hành đúng và thống nhất Phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTDS.