Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ >

 • Thông tư 14/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng...

  Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

  Thông tư 13/2014/TT-BCT về hoạt động công vụ của công chức quản lý thị trường

  Thông tư này quy định về các hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường, trách nhiệm của công chức Quản lý thị trường trong hoạt động công vụ, những việc không được làm trong hoạt động công vụ; các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý kỷ luật đối với vi phạm pháp luật của công chức Quản lý thị trường trong hoạt động công vụ; trách nhiệm của công chức giữ các chức vụ lãnh đạo trong cơ quan Quản lý thị trường (sau đây gọi là công chức lãnh đạo) đối với vi phạm pháp luật của công chức Quản lý thị trường trong hoạt động công vụ; khen thưởng và thực hiện chế độ ưu đãi người có công đối với công chức Quản lý thị trường có thành tích trong hoạt động công vụ...

  Thông tư 11/2014/TT-BXD về công khai thông tin tham gia hoạt động xây dựng công trình

  Thông tư này quy định việc cung cấp, tiếp nhận, xem xét, công bố và quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực:Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;Thiết kế quy hoạch xây dựng;Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Giám sát chất lượng công trình xây dựng; Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình...

  Thông tư 07/2014/TT-BXD hướng dẫn về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

  Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2013/NĐ-CP), bao gồm: kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư; quản lý đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư và mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư; quản lý bán, cho thuê nhà ở phục vụ tái định cư; quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư...

  Quyết định 03/2011/QĐ-Tg ban hành Quy chế bảo lãnh cho DNNVV vay vốn tại NHTM

  Quy chế này quy định việc Ngân hàng Phát triển Việt Nam bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) vay vốn tại ngân hàng thương mại...

  Thông tư 02/2014/TT-BVHTTDL quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong TP sân khấu, điện ảnh

  Thông tư này quy định nguyên tắc hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh (bao gồm cả tác phẩm sân khấu, điện ảnh được phát sóng trên truyền hình); hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động sân khấu, điện ảnh...

  Thông tư 01/2014/TTLT-NHNN-BXD_BTP-BTNMT hướng dẫn thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

  Thông tư này hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (bao gồm thủ tục thế chấp, công chứng hợp đồng thế chấp và đăng ký thế chấp) của tổ chức, cá nhân để vay vốn tại tổ chức tín dụng mua nhà ở trong dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị (sau đây gọi tắt là dự án đầu tư xây dựng nhà ở) của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 61 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sau đây gọi tắt là Nghị định số 71/2010/NĐ-CP)...

  Thông tư 01/2014/TT-CA của CATANDTC ban hành Nội quy phiên tòa

  Nội quy phiên tòa này quy định về nguyên tắc tổ chức phiên tòa, nội quy phòng xử án, việc bảo vệ phiên tòa và thực hiện các quyết định của Chủ tọa phiên tòa. Nội quy phiên tòa này được áp dụng đối với các phiên tòa; phiên họp giải quyết việc dân sự, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính do Tòa án tiến hành.

  Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài TM

  Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định Luật TTTM về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc...

  Thông tư 16/2014/TT-NHNN hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam...

  Từ 15/9/2014, việc sử dụng tài khoản thánh toán bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam sẽ phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-NHNN. Theo đó, các hoạt động về thu, chi cụ thể được phép thực hiện đối với từng loại đối tượng (tổ chức/cá nhân, cư trú/không cư trú, tài khoản ngoại tệ/đồng Việt Nam) được quy định tại Điều 3 đến Điều 7 của Thông tư.

  Trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Next    Trang cuối