Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Lao động

 • Công văn số 126/BHXH - BT về mức đóng BHXH, BHYT năm 2014

  Ngày đăng: 07/02/2014

  BẢO HIỂM XÃ HỘI
  VIỆT NAM
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

           Số: 126/BHXH-BT
  V/v mức đóng BHXH, BHYT

  Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

   

  Kính gửi:

  - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
  - Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

   

  Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 91, Điểm c Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 92 và Khoản 1 Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), từ ngày 01/01/2014 mức đóng BHXH tăng thêm 2% của mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, hoặc mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện; ý kiến tại Công văn số 17509/BTC-HCSN ngày 18/12/2013 Bộ Tài chính về việc ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở, hướng dẫn thu BHYT của đối tượng tham gia, số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT. Để thực hiện thu BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện một số nội dung như sau:

  1. Thông báo đến đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc, đối tượng đang tự đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người tham gia BHXH tự nguyện kể từ ngày 01/01/2014, mức đóng BHXH bắt buộc cả 5 chế độ là 26% mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH; mức đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất là 22% mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH và mức đóng BHXH tự nguyện 22% mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện do người tham gia lựa chọn.

  2. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện tăng mức đóng 2% vào các phần mềm quản lý thu để thực hiện thu BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện kể từ ngày 01/01/2014 theo mức đóng mới.

  3. Về thu BHYT của đối tượng tham gia, số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện thu BHYT của đối tượng tham gia, thu số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT và hướng dẫn tại Công văn số 17509/BTC-HCSN. Do vậy, bãi bỏ cụm từ "Riêng phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước phải điều chỉnh bổ sung số tiền hỗ trợ tăng thêm giữa mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng với mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng, số tháng tính từ tháng 7/2013 đến hết thời hạn sử dụng thẻ BHYT và số thẻ BHYT đã cấp." tại Điểm 3.2 Mục 3 Công văn số 3290/BHXH-BT ngày 22/8/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hướng dẫn thực hiện./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Tổng Giám đốc (để b/c);
  - Các Ban: CST, CSXH và TTTT.
  - Lưu: VT, BT (02b).

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  Đỗ Văn Sinh

   

   

   

  Tin cùng loại

 • Bộ luật Lao động 2012
 • Luật Công đoàn 2012
 • Luật Bảo hiểm xã hội 2006
 • Luật Bảo hiểm y tế 2008
 • Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Nghị định 62/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
 • Nghị định 41/2013/NDD-CP quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn
 • Nghị định 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao đ
 • Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động
 • Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Nghị định 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
 • Nghị định 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
 • Nghị định 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
 • Nghị định 51/2013/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Ph
 • Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam...
 • Nghị định số 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2014
 • Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
 • Nghị định 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
 • Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động
 • Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa người lao động VN đi làm vệc ở NN theo HĐ
 • Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
 • Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính Công đoàn
 • Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH
 • Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động