Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Thuế - phí

 • Công văn số 569/TCHQ-GSQL về đơn vị tính khi nhập khẩu mặt hàng là sản phẩm thuốc lá

  Ngày đăng: 07/02/2014

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 569/TCHQ-GSQL
  V/v đơn vị tính khi nhập khẩu mặt hàng là sản phẩm thuốc lá

  Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

   

  Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

  Thời gian vừa qua, Tổng cục nhận được công văn báo cáo vướng mắc của một số doanh nghiệp liên quan đến đơn vị tính khi nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điếu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

  Căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì đơn vị tính của Chương 24 "thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến" là kg.

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kê khai làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu các mặt hàng là sản phẩm (ví dụ: thuốc lá điếu, xì gà…) thuộc nhóm 24.02 và 24.03 của Chương 24, Tổng cục Hải quan đồng ý để các doanh nghiệp được kê khai đồng thời cả đơn vị tính theo kg và theo kiện hoặc cây hoặc gói phù hợp với thực tế, yêu cầu quản lý hàng hóa nhập khẩu và quy đổi trên tờ khai để đảm bảo thống nhất.

  Những mặt hàng là nguyên liệu thuộc Chương 24 vẫn thực hiện theo đơn vị tính được quy định tại Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

  Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Công ty CP XNK Lào Cai;
  - Công ty TNHH TM Hữu nghị Lạng Sơn;
  - Lưu: VT, GSQL (3b).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




  Vũ Ngọc Anh

   

  Tin cùng loại

 • Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân 2012
 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
 • Luật Thuế giá trị gia tăng 2008
 • Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013
 • Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008
 • Luật Quản lý thuế 2006
 • Luật Quản lý thuế sửa đổi 2012
 • Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết...
 • Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, Nghị định 122/2011/NĐ-CP...
 • Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độn quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
 • Thông tư 16/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn...
 • Nghị định 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và Thuế giá trị gia tảng...
 • Thông tư 141/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP...
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 63/2013/NĐ-CP...
 • Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Nghị định 281/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
 • Công văn số 336/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
 • Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
 • Quyết định số 08/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu...
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP
 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp