Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Video Clip

  • Kinh Doanh Pháp Luật | Tập 514: Rủi ro pháp lý từ hợp đồng nhượng quyền thương mại

    Ngày đăng: 11/01/2021

    Tin cùng loại

  • KD&PL số 1: Giới thiệu Chương trình "Kinh doanh & Pháp luật"
  • KD&PL số 2: Pháp chế Doanh nghiệp.
  • KD&PL số 5: Các loại hình Doanh nghiệp.
  • KD&PL số 13: Các vấn đề pháp lý về giải thể doanh nghiệp
  • KD&PL số 26: Tổ chức đại diện cho Doanh nghiệp
  • KD&PL số 25: Thủ tục khởi kiện vụ án Dân sự
  • KD&PL số 34: Quyền và nghĩa vụ của người điều hành và quản lý Doanh nghiệp
  • KD&PL số 3: Quản trị Doanh nghiệp
  • KD&PL số 10: Các vấn đề pháp lý về chi nhánh và văn phòng đại diện
  • KD&PL số 6: Luật Hợp tác xã 2012
  • KD&PL số 11: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
  • KD&PL số 12: Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
  • KD&PL số 15: Pháp luật về Hợp đồng
  • KD&PL số 16: Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước
  • KD&PL số 17: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
  • KD&PL số 19: Pháp luật về tranh chấp Kinh doanh thương mại
  • KD&PL số 27: Pháp luật về Giao dịch bảo đảm
  • KD&PL số 36: Luật Đất đai (sửa đổi 2013)
  • KD & PL số 21: Những vấn đề pháp lý về Doanh nghiệp tư nhân
  • KD & PL số 20: Xử lý vi phạm Hành chính đối với Doanh nghiệp
  • KD & PL số 22: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  • KD & PL số 23: Trách nhiệm tài sản do vi phạm Hợp đồng
  • KD & PL số 24: Trách nhiệm Hình sự đối với người quản lý Doanh nghiệp
  • KD & PL số 28: Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp
  • KD & PL số 30: Điểm mới của Bộ luật Lao động (sđ, bs 2012)
  • KD & PL số 31: Kỷ luật lao động & Trách nhiệm vật chất