Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Tài chính - Ngân hàng

 • Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

  Ngày đăng: 27/12/2013

  QUC HỘI
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------

  Luật số: 61/2010/QH12

  Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

   

  LUẬT

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

  Căn c Hiến pháp c Cộng h hội ch nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết s51/2001/QH10;
  Quc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10.

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật kinh doanh bo hiểm.

  1. Bổ sung khon 19 và khoản 20 Điu 3 như sau:

  “19. Bảo hiểm hưu trí nghip v bo hiểm cho trưng hp ngưi được bảo hiểm đạt đến độ tuổi c đnh đưc doanh nghip bảo him trả tin bo hiểm theo thỏa thuận trong hp đồng bo hiểm.

  20. Bo him sức kholà loi hình bảo hiểm cho trường hp người được bảo hiểm bthương tật, tai nạn, m đau, bệnh tt hoặc chăm c sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trtin bảo him theo tha thuận trong hp đồng bảo hiểm.

  2. Khoản 1 Điều 6 đưc sa đổi, bổ sung như sau:

  “1. Tổ chc, nhân nhu cầu bo hiểm chỉ đưc tham gia bo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam; doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, ngưi nưc ngoài làm việc tại Việt Nam nhu cầu bo hiểm được lựa chọn tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hot động tại Việt Nam hoặc s dụng dch v bảo hiểm qua biên gii.”

  3. Điều 7 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

  Điều 7. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm

  1. Bảo hiểm nhân thbao gồm:

  a) Bảo hiểm trọn đi;

  b) Bảo hiểm sinh k;

  c) Bảo hiểm tk;

  d) Bảo hiểm hỗn hp;

  đ) Bảo hiểm trả tiền định kỳ;

  e) Bảo hiểm liên kết đu tư;

  g) Bảo hiểm hưu trí.

  2. Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm:

  a) Bảo hiểm tài sản và bo hiểm thiệt hại;

  b) Bo him hàng hoá vận chuyển đường bộ, đưng biển, đưng thủy nội đa, đường sắt và đường hàng không;

  c) Bảo hiểm hàng không;

  d) Bảo hiểm xe cơ gii;

  đ) Bảo hiểm cháy, nổ;

  e) Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sca chủ tàu;

  g) Bảo hiểm trách nhim;

  h) Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;

  i) Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;

  k) Bảo hiểm nông nghiệp.

  3. Bảo hiểm sức khoẻ bao gồm:

  a) Bảo hiểm tai nạn con ngưi;

  b) Bảo hiểm y tế;

  c) Bảo hiểm chăm sóc sc khoẻ.

  4. Các nghip vụ bảo him khác do Chính phquy định.

  5. Bộ Tài chính quy định Danh mục sn phẩm bo hiểm.”

  4. Điều 9 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 9. Tái bảo hiểm

  Doanh nghip bo hiểm thể i bo hiểm cho doanh nghip bảo hiểm khác, bao gồm cả doanh nghiệp bảo him nưc ngoài, tổ chức nhn tái bảo him nưc ngoài. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chc nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải đạt hệ s tín nhiệm theo xếp hạng của công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế do Bộ Tài chính quy định.”

  5. Điều 10 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 10. Hợp tác, cạnh tranh và đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm

  1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghip môi gii bo hiểm đưc hp tác trong việc tái bảo hiểm, đng bảo hiểm, giám định tổn thất, giải quyết quyền li bo hiểm, đề phòng hn chế tổn thất, phát triển nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm bảo hiểm, đào tạo quản đại bảo hiểm, chia sẻ thông tin để quản trị rủi ro.

  2. Doanh nghip bo hiểm đưc cnh tranh v điu kin, phạm vi, mc trách nhim, mc phí, cht ng dch v, năng lc bo him và năng lc i chính.

  Vic cnh tranh phi theo quy định ca pp lut v cnh tranh và bo đm an toàn tài chính của doanh nghiệp bo him; mc phí bo hiểm phi phù hp vi điu kin, phạm vi, mc trách nhim bo him.

  3. Dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sn thuộc s hữu nhà c hoc ca doanh nghiệp nhà nước phải thực hin đấu thầu v điều kin, phm vi, mức trách nhiệm, mc phí, chất lượng dch v, năng lc bảo him và năng lc tài chính của doanh nghip bảo hiểm.

  Vic đu thầu phi bo đm ng khai, minh bch theo quy đnh của Luật này pháp luật về đấu thầu.

  Tin cùng loại

 • Luật Ngân hàng Nhà nước 2010
 • Luật Các tổ chức tín dụng 2010
 • Luật Ngân sách Nhà nước 2002
 • Nghị định 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
 • Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
 • Nghị định 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2012/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
 • Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm
 • Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm...
 • Luật Các tổ chức tín dụng 2010
 • Luật Các công cụ chuyển nhượng
 • Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012
 • Nghị định 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi
 • Luật Kế toán
 • Luật Kiểm toán Nhà nước 2005
 • Luật Kiểm toán độc lập 2011
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000
 • Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
 • Nghị định 123/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
 • Pháp lệnh Ngoại hối 2005
 • Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi 2013
 • Nghị định 04/2014/NĐ-CP hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ
 • Quyết định 496/QĐ - NHNN về ãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng
 • Thông tư 12/2014/TT-NHNN về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
 • Thông tư 37/2013/TT-NHNN hướng dẫn vê quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú
 • Thông tư 67/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 • Thông tư 16/2014/TT-NHNN hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam...