Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Thương mại

 • Quyết định 362/QĐ - BNN - QLCL Ban hành kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP năm 2014

  Ngày đăng: 20/06/2014

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 362/QĐ-BNN-QLCL

  Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2014

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2014 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2014 của Bộ NN&PTNT.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT (để chỉ đạo thực hiện);
  - Website của Bộ NN và PTNT;
  - Lưu: VT, QLCL.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Xuân Thu

   

  KẾ HOẠCH

  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2014 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
   (Ban hành kèm theo Quyết định số 362 /QĐ-BNN-QLCL ngày 05/ 03/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  Tin cùng loại

 • Luật Thương mại 2005
 • Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
 • Luật Quảng cáo 2012
 • Luật Giá 2012
 • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
 • Luật Giao dịch điện tử
 • Nghị định 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
 • Nghị định 106/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP...
 • Nghị định 170/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP và Nghị định 106/2011/NĐ-CP...
 • Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
 • Nghị định 43/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thương mại ...
 • Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động MBHH quốc tế và các hoạt động đại lý...
 • Thông tư 04/2014/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với NN
 • Thông tư 05/2014/TT-BTC quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa
 • Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
 • Nghị định 195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
 • Quyết định 988/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
 • Thông tư 04/2014/TT-BCT hướng dẫn về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế
 • Thông tư 05/2014/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa
 • Thông tư 11/2014/TT-BTC về kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài
 • Thông tư 20/2014/TT-BTC quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân VN định cư ở NN đã được giải quyết đăng ký thường trú tại VN
 • Thông tư 22/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
 • Luật Quảng cáo 2012
 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
 • Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP
 • TT

  Nội dung

  Thời hạn hoàn thành

  I

  XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL, TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT

   

  1

  Tổng Cục Lâm nghiệp

   

  1.1

  Đánh giá, rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp thành Thông tư quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

  12/2014

  1.2

  Rà soát lại Quy phạm kỹ thuật xây dựng vườn giống, rừng giống (TCN 15 – 93); Quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng giống chuyển hóa (TCN 16 – 93) thành 06 tiêu chuẩn quốc gia để phục vụ công tác quản lý giống:

  + Tiêu chuẩn kỹ thuật chọn lọc cây trội trong lâm nghiệp;

  + Tiêu chuẩn kỹ thuật khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp;

  + Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng vườn cây đầu dòng;

  + Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng rừng giống chuyển hóa;

  + Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng rừng giống;

  + Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng vườn giống.

  12/2014

  1.3

  Rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành Tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp

  Quý IV/2014

  1.4

  Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật

   

  1.4.1

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Keo tai tượng

  Quý IV/2014

  1.4.2

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Keo lá tràm

  Quý IV/2014

  1.4.3

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Keo lá liềm

  Quý IV/2014

  1.4.4

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Bạch đàn camal

  Quý IV/2014

  1.4.5

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Bạch đàn urô

  Quý IV/2014

  1.4.6

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Bạch đàn tê rê

  Quý IV/2014

  1.4.7

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Bạch đàn pellitta

  Quý IV/2014

  1.4.8

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Thông caribaea

  Quý IV/2014

  1.4.9

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Tràm lá dài (tràm Úc)

  Quý IV/2014

  1.5

  Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia[1]

  Quý IV/2014

  1.5.1

  Giống cây trồng lâm nghiệp - Keo lai - Yêu cầu kỹ thuật

  Quý IV/2014

  1.5.2

  Giống cây trồng lâm nghiệp - Keo lá tràm - Yêu cầu kỹ thuạt

  Quý IV/2014

  1.5.3

  Giống cây trồng lâm nghiệp - Keo tai tượng - Yêu cầu kỹ thuật

  Quý IV/2014

  1.5.4

  Giống cây trồng lâm nghiệp - Keo lá liềm - Yêu cầu kỹ thuật

  Quý IV/2014

  1.5.5

  Giống cây trồng lâm nghiệp - Bạch đàn lai - Yêu cầu kỹ thuật

  Quý IV/2014

  1.5.6

  Giống cây trồng lâm nghiệp - Bạch đàn ur ô - Yêu cầu kỹ thuật

  Quý IV/2014

  1.5.7

  Giống cây trồng lâm nghiệp - Bạch đàn camal - Yêu cầu kỹ thuật

  Quý IV/2014

  1.5.8

  Giống cây trồng lâm nghiệp - Thông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật

  Quý IV/2014

  1.5.9

  Giống cây trồng lâm nghiệp - Thông đuôi ngựa - Yêu cầu kỹ thuật

  Quý IV/2014

  1.5.10

  Giống cây trồng lâm nghiệp - Thông caribaea - Yêu cầu kỹ thuật

  Quý IV/2014

  1.5.11

  Giống cây trồng lâm nghiệp - Tràm Úc - Yêu cầu kỹ thuật

  Quý IV/2014

  1.5.12

  Giống cây trồng lâm nghiệp - Tràm ta - Yêu cầu kỹ thuật

  Quý IV/2014

  2

  Cục Bảo vệ Thực vật

   

  2.1

  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

  10/2014

  2.2

  Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật và Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  12/2014

  2.3

  Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

  9/2014

  2.4

  Thông tư liên tịch với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

  12/2014

  2.5

   Qui chuẩn khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ Rệp hại cây họ thập tự.

  Quý IV/2014

  2.6

   Qui chuẩn khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ Rầy lưng trắng hại ngô.

  Quý IV/2014

  2.7

  Qui chuẩn khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ Sâu đục quả hại cây nhãn, vải

  Quý IV/2014

  2.8

  Qui chuẩn khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ Nhện đỏ hại cây xoài.

  Quý IV/2014

  2.9

  Qui chuẩn khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh Thối nhũn hại hành

  Quý IV/2014

  2.10

  Qui chuẩn khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh Giả sương mai hại dưa hấu

  Quý IV/2014

  2.11

  Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

   

  2.11.1

  Thuốc BVTV chứa hoạt chất Bensulfuron Methyl – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  Quý IV/2014

  2.11.2

  Thuốc BVTV chứa hoạt chất Lufenuron – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  Quý IV/2014

  2.11.3

  Thuốc BVTV chứa hoạt chất Quinclorax

  Quý IV/2014

  2.11.4

  Thuốc BVTV chứa hoạt chất Metsulfuron-Methyl

  Quý IV/2014

  2.11.5

  Thuốc BVTV chứa hoạt chất fenitrothion

  Quý IV/2014

  2.11.6

  Thuốc BVTV chứa hoạt chất fenthion

  Quý IV/2014

  2.11.7

  Thuốc BVTV chứa hoạt chất fenvalerate

  Quý IV/2014