Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Thương mại

 • Thông tư 02/2014/TT-BVHTTDL quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong TP sân khấu, điện ảnh

  Ngày đăng: 13/03/2015

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 02/2014/TT-BVHTTDL

  Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2014

   

  THÔNG TƯ

  QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG THUỐC LÁ TRONG TÁC PHẨM SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH

  Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

  Căn cứ Luật Điện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009;

  Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

  Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Thông tư này quy định nguyên tắc hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh (bao gồm cả tác phẩm sân khấu, điện ảnh được phát sóng trên truyền hình); hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Sử dụng thuốc lá là hành vi hút, nhai, ngửi, hít, ngậm sản phẩm thuốc lá.

  2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động sân khấu, điện ảnh.

  Điều 2. Nguyên tắc hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

  1. Không thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh hành vi bị nghiêm cấm và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá quy định tại Điều 9 và Điều 13 của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này.

  2. Không ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

  3. Không sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em.

  Điều 3. Hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu

  1. Chỉ sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu trong các trường hợp:

  a) Khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật;

  b) Tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định;

  c) Phê phán, lên án hành vi sử dụng thuốc lá;

  d) Các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng nghệ thuật.

  2. Khi sử dụng thuốc lá, diễn viên không thực hiện hành vi hút thuốc thật trên sân khấu.

  Điều 4. Hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh

  1. Chỉ sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

  2. Trường hợp phim có nhiều hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo đánh giá của Hội đồng thẩm định thì trước hoặc trong khi chiếu phim phải có cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh và được phân loại để phổ biến theo lứa tuổi.

  Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan

  1. Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Thông tư này trong phạm vi cả nước.

  2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này tại địa phương.

  3. Tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập khẩu phim, phát hành phim, phổ biến phim, biên kịch, đạo diễn và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm bảo đảm nội dung hạn chế sử dụng thuốc lá theo quy định tại Thông tư này trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn.

  Điều 6. Áp dụng đối với tác phẩm sân khấu, điện ảnh đã được phát hành, công diễn

  Tác phẩm điện ảnh đã được cấp giấy phép phổ biến, bản ghi hình tác phẩm sân khấu đã được cấp giấy phép phê duyệt nội dung có hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá không phù hợp với quy định tại Thông tư này thì trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực phải bổ sung cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh.

  Điều 7. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

  2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, kịp thời giải quyết./.

   


  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Công báo;
  - Website Chính phủ;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
  - Các Thứ trưởng, Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
  - Cổng Thông tin điện tử của Bộ VHTTDL;
  - Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Lưu: VT, PC (350).

  BỘ TRƯỞNG
  Hoàng Tuấn Anh

   

  Tin cùng loại

 • Luật Thương mại 2005
 • Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
 • Luật Quảng cáo 2012
 • Luật Giá 2012
 • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
 • Luật Giao dịch điện tử
 • Nghị định 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
 • Nghị định 106/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP...
 • Nghị định 170/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP và Nghị định 106/2011/NĐ-CP...
 • Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
 • Nghị định 43/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thương mại ...
 • Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động MBHH quốc tế và các hoạt động đại lý...
 • Thông tư 04/2014/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với NN
 • Thông tư 05/2014/TT-BTC quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa
 • Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
 • Nghị định 195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
 • Quyết định 362/QĐ - BNN - QLCL Ban hành kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP năm 2014
 • Quyết định 988/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
 • Thông tư 04/2014/TT-BCT hướng dẫn về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế
 • Thông tư 05/2014/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa
 • Thông tư 11/2014/TT-BTC về kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài
 • Thông tư 20/2014/TT-BTC quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân VN định cư ở NN đã được giải quyết đăng ký thường trú tại VN
 • Thông tư 22/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
 • Luật Quảng cáo 2012
 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo