Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Thuế - phí

 • Thông tư 06/2014/TT-BTC quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 2014 với thuế suất nhập khẩu 0% đối với hàng hóa từ Lào

  Ngày đăng: 20/06/2014

  BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 06/2014/TT-BCT

  Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

   

  THÔNG TƯ

  QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2014 VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 0% ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

  Căn cứ Nghị định s 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Thực hiện Bản Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khu Việt - Lào ký ngày 01 tháng 12 năm 2011;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

  Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc nhập khu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào.

  Điều 1. Danh mục hàng hóa và lượng hạn ngạch thuế quan (HNTQ) nhập khẩu năm 2014

  Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2014 đối với hai nhóm mặt hàng có xuất xứ từ CHDCND Lào gồm: thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá với thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% (không phần trăm). Mã số hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan của các nhóm mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% theo Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

  Điều 2. Điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0%

  1. Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định và được thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động (tổng lượng hàng nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% trừ đi số lượng đã nhập khẩu của từng mặt hàng).

  2. Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu các mặt hàng thóc và gạo các loại theo hạn ngạch thuế quan.

  Đối vói mặt hàng lá và cọng thuốc lá, chỉ những thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 33/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 mới được phép nhập khẩu. Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014.

   

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tưng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Tổng cục Hải quan;
  - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
  - Công báo;
  - Website Chính phủ;
  - Bộ Công Thương: Lãnh đạo Bộ, các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ; Website;
  - Lưu: VT, XNK (15).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Tuấn Anh

   

  PHỤ LỤC SỐ 01

  MÃ SỐ HÀNG HÓA VÀ TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU TỪ CHDCND LÀO NĂM 2014
  (Kèm theo Thông tư s 06/2014/TT-BCT ngày 11 tháng 02m 2014 của Bộ Công Thương)

  TÊN HÀNG

  MÃ SỐ HÀNG HOÁ

  TNG LƯỢNG HẠN NGẠCH NĂM 2014

  GHI CHÚ

  I. Thóc và gạo các loại

  1006.10.90

  1006.30.30

  1006.30.99

  70.000 tấn quy gạo

  T l quy đi: 2 thóc = 1,2 gạo

  II. Lá và cọng thuốc lá

   

  3.000 tấn

   

  Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại Virginia đã sấy bằng không khí nóng

  2401.10.10

  Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại Virginia chưa sấy bằng không khí nóng

  2401.10.20

  Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại Burley

  2401.10.40

  Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại khác, được sấy bằng không khí nóng

  2401.10.50

  Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại khác

  2401.10.90

  Lá thuốc lá đã tưc cọng một phần hoặc toàn bộ, loại Virginia đã sấy bằng không khí nóng

  2401.20.10

  Lá thuốc lá đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ, loại Burley

  2401.20.40

  Cọng lá thuốc lá

  2401.30.10

   

  PHỤ LỤC SỐ 02

  DANH SÁCH CÁC CẶP CỬA KHẨU
  (Kèm theo Thông tư s 06/2014/TT-BCT ngày 11 tháng 02m 2014 của Bộ Công Thương)

  TT

  Phía Vit Nam

  Phía Lào

  1

  Na Mèo (Thanh Hóa)

  Nậm Xôi (Hủa Phăn)

  2

  Nậm Cắn (Nghệ An)

  Nậm Cắn (Xiêng Khoảng)

  3

  Cu Treo (Hà Tĩnh)

  Nậm Phao (Bolikhămxay)

  4

  Cha Lo (Quảng Bình)

  Na Phàu (Khăm Muồn)

  5

  Lao Bảo (Quảng Trị)

  Đen Sa vn (Savannakhết)

  6

  Tây Trang (Điện Biên)

  Sốp Hùn (Phong Salỳ)

  7

  Ching Khương (Sơn La)

  Bản Đán (Hủa Phăn)

  8

  Lóng Sập (Sơn La)

  Pa Háng (Hủa Phăn)

  9

  La Lay (Quảng Trị)

  La Lay (Salavăn)

  10

  Bờ Y (Kon Tum)

  Phu Ca (Attapư)

  11

  Tén Tn (Thanh Hóa)

  Sổm Vẳng (Hủa Phăn)

  12

  Thanh Thủy (Nghệ An)

  Nậm On (Bolikhămxay)

   

  Tin cùng loại

 • Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân 2012
 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
 • Luật Thuế giá trị gia tăng 2008
 • Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013
 • Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008
 • Luật Quản lý thuế 2006
 • Luật Quản lý thuế sửa đổi 2012
 • Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết...
 • Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, Nghị định 122/2011/NĐ-CP...
 • Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độn quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
 • Thông tư 16/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn...
 • Nghị định 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và Thuế giá trị gia tảng...
 • Thông tư 141/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP...
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 63/2013/NĐ-CP...
 • Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Nghị định 281/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
 • Công văn số 336/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013
 • Công văn số 569/TCHQ-GSQL về đơn vị tính khi nhập khẩu mặt hàng là sản phẩm thuốc lá
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
 • Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
 • Quyết định số 08/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu...
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP