Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 20/05/2023

Ngày 03/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Số/Ký hiệu 10/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành Ngày 03/4/2023
Ngày có hiệu lực Ngày 20/5/2023
Người ký Trần Hồng Hà
Trích yếu Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm 10/2023/NĐ-CP

Theo đó, Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

(1) Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

– Bổ sung khoản 4 Điều 15 về thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng không tính vào thời gian được gia hạn 24 tháng;

– Sửa đổi, bổ sung Điều 15b về thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

– Bổ sung Điều 17a về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất;

– Bổ sung khoản 5 Điều 32 về Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở;

– Sửa đổi, bổ sung Điều 37 về cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, khoản 3 Điều 105 Luật Đất đai;

– Bổ sung khoản 5 Điều 46 về Quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi được sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động;

– Sửa đổi khoản 6, bổ sung khoản 7 và khoản 8 Điều 60 về nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai;

– Bổ sung Điều 65a về Trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

– Bổ sung Điều 68a về Điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư

– Bổ sung Điều 68b về Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư;

– Sửa đổi, bổ sung Điều 72 về Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở;

– Sửa đổi, bổ sung Điều 101 về Thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014;

(2) Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất

– Bổ sung khoản 4 Điều 16 về Trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể

– Bổ sung Điều 18a về Thời điểm tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất

(3) Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

– Sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 1 về sử dụng đất thương mại, dịch vụ;

– Sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 1 trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác

– Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 5 Điều 4 trong quy định chuyển tiếp.

(Nguồn: Thư viện Pháp luật)

Translate »