Thời hạn nhận được tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi nộp hồ sơ quyết toán thuế

Sau khi nộp hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) 2022 bao lâu thì được nhận tiền hoàn thuế?

Về thời hạn hoàn thuế TNCN (do người nộp thuế nộp thừa) được quy định tại Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019. Cụ thể như sau:

1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế TNCN 2022 trước

Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế TNCN 2022 trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Quản lý thuế 2019 hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

2. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế TNCN 2022 sau

Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế TNCN 2022 sau, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

3. Xử lý đối với trường hợp chậm hoàn thuế TNCN

Quá thời hạn quy định nêu trên, nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả. Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

(Nguồn: Thư viện Pháp luật)
Translate »